Innføring av resultatorientert renovasjon

Energidatas opplegg for innføring av resultatorientert renovasjon (ROReno)   legger grunnlaget for læring, engasjement, motivasjon og måloppnåelse ved bl.a. sammenlikning med liknende virksomheter og balansert målstyring.

Formål

  1. Beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av alle, motivere medarbeiderne og gi et solid grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer
  2. Kvantifisere virkningen av interessante endringer i systemer, drift og organisering og beskrive hvordan alle de viktigste resultatene påvirkes som basis for veivalg
  3. Effektivisere rapportering og oppfølging både på strategisk, taktisk og operativt nivå slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

Gjennomføring

Innføring av ROReno utføres som et samarbeid mellom personell fra EDC AS og kundens medarbeidere i kundens lokaler.  Aktivitetene under «dag 1» som beskrevet under er påkrevet for å komme i gang. Øvrige aktiviteter kan velges etter behov, og skreddersydde løsninger kan også avtales.

Dag 1: Innsamling av de 20 viktigste økonomi- og mengde­tallene danner grunnlaget for en grov modell av virksomheten som sammenliknes med et stort antall andre regionale reno­vasjonsvirksomheter og resulterer i en presentasjon av nå-tilstanden på syv resultatområder; som er driftseffektivitet, systemeffektivitet, gebyrnivå, miljø­stan­dard, tjenestestandard, arbeids­miljø og anslag for kundetil­fredshet. Datainnsamlingen utføres av EDC i samarbeid med kundens nøkkelpersoner.

Dag 2: Innsamling av ytterligere opplysninger basert på tilgjengelig dokumentasjon eller kompetente anslag. Datainnsamlingen ledes av EDC og kan om ønskelig inkludere en forutgående måling av kunde­tilfredshet. Den grove modellen korrigeres og justeres, og det utføres en detaljert analyse av resultater, sterke og svake sider og muligheter for videreutvikling av virksomheten. Resultatene presenteres på forkortet og forenklet form for bruk overfor styre og eiere, en sammendrags­rap­port for ledelsen, og en presentasjon som kan benyttes ved behandling i styre, representantskap/eiermøte og internt.

Dag 3: Assistanse ved presentasjon av resultatene fra dag 2 i styret/ eiermøtet som grunnlag for å etablere en felles virkelighetsforståelse og basis for drøfting av alternative målsettinger og rammer for aktuelle strategier. Hensikten er å etablere tydelige retningslinjer for ledelsens videre arbeid.

Dag 4: Strategidugnad der EDC i samarbeid med ledelsen gjennomgår alternative for­bedringsmuligheter og simulerer virkningen av disse ved hjelp av modellen etablert på dag 2. Alternativene presenteres i forhold til dagens resultater slik at konsekvensene på alle de syv resultatområdene tydeliggjøres.

Dag 5: Gjennomgang av opplegget for rapportering og dokumentasjon med sikte på å etablere effektive oppfølgings­rutiner for nøkkeltall som måler fremdriften både på strategisk, taktisk og operativt nivå. EDC vil sammen med kundens medarbeidere vurdere om tilgjengelige data er tilstrekkelig, eventuelt identifisere behov for endringer og implementere halvautomatiske rutiner for uthenting og beregning av aktuelle nøkkeltall og utforme opplegg for rapportering og oppfølging av avvik.

Betingelser

En rutinert rådgiver fra EDC leder arbeidet i kundens egne lokaler i tett samarbeid med kundens medarbeidere. Tempo og omfanget av EDCs assistanse tilpasses behovet, men dag 1 er grunnlaget og må alltid utføres først. Dag 2 er en forutsetning for dag 3,4 og 5. Energidata garanterer full konfidensialitet både for mottatte opplysninger og utførte analyser. Sammenlikninger utføres mot anonymiserte virksomheter med mindre annet er avtalt - se /media/files/innforingavresultatorientertrenovasjon.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY