Driftsstøtte for resultatorientert renovasjon

Driftsstøtten for resultatorientert renovasjon (ROReno) opprettholder graden av resultatorientering og legger grunnlaget for målopp­nåelse ved at Energidata stiller kapasitet, kompetanse og analyseverktøy til disposisjon for kunden.

Formål

 • gi eiere, styre og andre interessenter objektivt og balansert innsyn i monopolvirksomheten
 • praktisere balansert målstyring av alle arbeidsprosesser med målbare indikatorer på måloppnåelse som er egnet til å motivere og fokusere.
 • utøve faktabasert ledelse basert på oppdatert kunnskap om eksterne forhold (bransjen, aktørene, alternative løsninger) og interne forhold (egne rammer, kostnadsstruktur, utfordringer og muligheter).
 • foreta viktige valg basert på kvantitativ vurdering av alternativene ved hjelp av en presis virksomhetsmodell som omfatter alle de viktigste resultatområdene og hovedaktivitetene i verdikjeden.

Gjennomføring

Driftsstøtten forutsetter at ROReno allerede er etablert og utføres etter kundens behov. Støtten kan omfatte følgende ytelser:

 • Ajourhold av sammenlikningen mot tidligere resultater og mot andre virksomheter basert på forenklet eller fullstendig revisjon av inndata og revisjon av forenklet sammendragsrapport, rapport som oppsummerer resultatene og resultatpresentasjon.
 • Støtte resultatoppfølging på både strategisk, taktisk og operativt nivå og vurdering av mulige tiltak basert på erfaringer fra andre aktører
 • Konsekvensvurdering (simulering) av alternative løsninger, endrede rammer mv og dokumentasjon av resultatene ved hjelp av standardpresentasjon som viser endringene på samtlige resultatområder
 • Beregning og dokumentasjon av CO2-regnskap for alle renovasjonsaktiviteter og sluttbehandlingsformer
 • Kontroll av anbud i forhold til beste norske praksis på området ved bruk av den etablerte virksomhets­modellen. Kontrollen vil gi svar på om anbudet er realistisk og hvordan kostnads­effektivitet, gebyr og andre resultater påvirkes.
 • Støtte ved utvikling av årsbudsjetter og langtidsbudsjetter ved å simulere nye løsninger og endrede forutsetninger ved hjelp av virksomhetsmodellen
 • Analyse av kostnadsfordeling mellom husholdning og næring og utvikling av priser/ gebyrer som overholder selvkostprinsippet
 • Støtte ved objektiv og nøytral presentasjon og drøfting av analyser utarbeidet av Energidata.
 • Gjennomføring av intern opplæring i ROReno. Opplæringen kan omfatte prinsipper for balansert målstyring, virksomhetsmodellen og nøkkeltall (KPIer) for resultatoppfølging.
 • Gjennomføring av standardiserte kundetilfredshetsmålinger
 • Installasjon av tilpasset versjon av analyseverktøyet samt brukerstøtte og vedlikehold

 

Betingelser

Driftsstøtten avtales for en periode på minst tre år med ett års prøvetid. Fjernstøtte via telefon/ epost utføres på kort varsel.  Støtte som ønskes utført i kundens lokaler må avtales i god tid. Energidata garanterer full konfidensialitet både for mottatte opplysninger og utførte analyser. Sammenlikninger foretas mot anonymiserte virksomheter med mindre åpenhet er avtalt mellom partene - se /media/files/stotteforresultatorientertrenovasjon.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY