Nyheter


Torsdag 11/04/19

SeSammen ser på kostnadseffektivitet i renovasjon

Erland Eggen

Samarbeidsgruppen SeSammen i Midt-Norge skal foreta en systematisk sammenlikning av produktivitet (driftseffektivitet) for 11 renovasjonsvirksomheter. Arbeidet utføres av EDC AS, og målet er å avdekke effektivitetsforskjeller og årsakene til disse. Analysene vil undersøke alle viktige ...

les mer »
Onsdag 20/03/19

Vi kan sammenlikne din virksomhet med 36 norske renovasjonsvirksomheter

Erland Eggen

Du kan lære av de beste, følge opp målsettinger, styrke strategier, se virkningen av mulige endringer og legge et bedre grunnlag for samarbeidet mellom ledelse, ansatte og styre/eiere.

les mer »
Mandag 18/03/19

Ny metodebeskrivelse er utviklet

Erland Eggen

Se gjennom presentasjonen og få bedre innsikt i EDCs metodikk for renovasjonsbenchmarking og hvordan den kan hjelpe din virksomhet til å utvikle, motivere og følge opp både langsiktige mål og delmål /media/files/metodegjennomgang19.pdf

les mer »
Torsdag 20/12/18

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Mandag 19/11/18

Miljøstandarden doblet på fem år

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking gjennomføres i regi av Avfall Norge annenhvert år og viser at miljøstandarden har gått kraftig opp. En viktig årsak til dette er bedre tjenestestandard. For å se utviklingen de seks viktigste resultatområdene for husholdningsrenovasjon se her

les mer »
Onsdag 12/09/18

RBM-analysene brukes aktivt

Erland Eggen

Deltakerne i Renovasjonsbenchmarking 2018 er allerede i gang med å vurdere resultatene. Flere planlegger å legge dem frem for styrende organer, og EDC har foretatt en rekke konsekvensanalyser av alternative løsninger med sikte på å bedre både miljøstandard, kundetilfredshet ...

les mer »
Fredag 02/02/18

Rekorddeltakelse i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking.

Erland Eggen

Ved utgangen av januar hadde hele 32 offentlige renovasjonsvirksomheter meldt seg på årets benchmarking; flere av dem for første gang. Omfanget av deltakelse varierer fra full sammenlikning inklusive inndata- og resultatdugnad til sammenlikning av kundetilfredshet. Den store deltakelsen viser at ...

les mer »
Lørdag 16/12/17

Renovasjonsbenchmarking 2018 - påmelding pågår.

Erland Eggen

Avfall Norge inviterer til en ny runde med renovasjonsbenchmarking. Hvis du ønsker objektiv resultatoppfølging, å lære av de beste eller mulighet for å konsekvensberegne endringer i drift eller system, så meld deg på.

les mer »
Tirsdag 14/11/17

Renovasjonsvirksomheter simulerer fremtiden

Erland Eggen

De offentlige renovasjonsvirksomhetene står overfor store utfordringer, men har også tilgang på nye metoder og løsninger. Matematiske virksomhetsmodeller gjør det mulig å simulere konsekvensene av endringer i forutsetningene, veivalg og nye løsninger.  I løpet ...

les mer »
Mandag 25/09/17

Hva bør innsamlingen koste?

Erland Eggen

Konkursene i Veireno og RenoNorden viser at de regionale renovasjonsaktørene også må vurdere risikoen ved å handle for billig. Deltakelse i Avfall Norges «Renovasjonsbenchmarking» gir et raskt og sikkert anslag for hvor stor denne risikoen er. I ett tilfelle ville laveste tilbud ha ...

les mer »
Torsdag 31/08/17

Benchmarking i Midt-Østen

Erland Eggen

EDC's Effometermetode benyttes nå ved effektivitetssammenlikning av kraftnett i Midt-Østen og i Europa. Det er den samme metoden som benyttes i renovasjonsbenchmarking. EDC utfører sammenlikningene på oppdrag fra et av verdens største konsulentselskap

les mer »
Fredag 25/08/17

Evaluerer resultatene for 2016

Erland Eggen

Flere renovasjonsvirksomheter har fulgt opp resultatene for 2016 ved hjelp av forenklede inndata, som omfatter under 20 lett tilgjengelig opplysninger. Noen har også oppdatert kundemålingen

les mer »
Mandag 31/07/17

Konkurranseutsetting via benchmarking

Erland Eggen

Dyrekjøpte erfaringer har vist at konkurranseutsetting av renovasjonstjenester kan virke mot sin hensikt. Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) har helt siden starten i 2003 vist at det ikke er noen statistisk sammenheng mellom grad av konkurranseutsetting og effektive tjenester. Regjeringens ...

les mer »
Fredag 09/06/17

Hva gjør de beste på husholdningsrenovasjon?

Erland Eggen

Energidata har analysert RBM-resultatene og funnet noen viktige fellestrekk for de som oppnår de beste resultatene på husholdningsrenovasjon.

les mer »
Tirsdag 02/05/17

Utsetting ingen sikker vei til suksess

Erland Eggen

Analyser av 30 renovasjonsvirksomheter viser at det ikke er noen sammenheng mellom gode prestasjoner og høy utsettingsgrad. Det er omstendighetene rundt utsetting og måten det gjøres på som er avgjørende.

Virksomheter som har tilgang på Energidatas virksomhetsmodell for ...

les mer »
Onsdag 16/11/16

Renovasjonsbenchmarking 2016 gjennomført med godt resultat

Erland Eggen

 Renovasjonsbenchmarking i regi av Avfall Norge er i år utført for 8. gang siden starten i 2005. Mange deltakere var godt fornøyd med virksomhetens resultater, mens andre fikk dokumentert forbedringsmuligheter og ideer til videre utvikling av virksomheten.  ...

les mer »
Fredag 07/10/16

Faktabasert regulering av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Nye rammer for husholdningsrenovasjon bør ta utgangspunkt i objektiv kunnskap om hvordan eksisterende rammer fungerer. Energidata har avdekket viktige sammenhenger basert på analyse av virksomheter som betjener halvparten av Norges befolkning.  /media/files/reguleringhusholdningsrenovasjon.pdf

les mer »
Torsdag 29/09/16

Renovasjonsbenchmarking 2016 gir et balansert bilde av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarkingen viser hvilke utfordringer de regionale renovasjonsvirksomhetene står overfor og hvordan de ble håndtert i 2015. Se /media/files/rbm16fellesrapport.pdf

les mer »
Onsdag 01/06/16

Tilfredsheten med husholdningsrenovasjon er høy og økende.

Erland Eggen

I forbindelse med Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har både omdømme og tilfredshet med renovasjonstjenesten blitt målt åtte ganger siden 2004. Målingen har hele tiden blitt målt på samme måte og har omfattet virksomheter som betjener halvparten av Norges ...

les mer »
Søndag 15/02/15

Produktivitetskommisjonen anbefaler benchmarking.

Erland Eggen

I sin første rapport om Produktivitet – grunnlag for vekst og
velferd har Produktivitetskommisjonens blant annet pekt på bruk av systematisk sammenlikning eller benchmarking som et nyttig virkemiddel for produktivitet i tjenesteproduksjon. Se f.eks. kapittel 16.4.1. ...

les mer »
Lørdag 23/11/13

Renovasjonsbenchmarking har utviklet syv mål på god husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Styringsgruppen for Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har i samarbeid med Energidata identifisert de syv viktigste resultatområdene for husholdningsrenovasjon og definert hvordan de kan måles. De syv områdene er driftseffektivitet, systemeffektivitet, gebyrnivå, miljøstandard, ...

les mer »
Søndag 03/11/13

Sammenlikning er nøkkelen til målrettet ledelse av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Ledere for regionale renovasjonsvirksomheter har presentert noen synspunkter på hvorfor systematisk sammenlikning er et viktig ledelsesverktøy /media/files/benchmarkingformalstyrtledelseartikkel.pdf

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY